C# Console Örnekleri

C# Metinsel (String) Metotlar

HAZIR METOTLAR

Programlama dili kütüphaneleri içerisinde önceden tanımlanmış ve programcıların işlerini kolaylaştıran bir takım hazır metotlar vardır.

İlginizi çekebilir: C# String Kullanımı

C# String Sınıfı ile Kullanılan Metotlar

 • Length
 • ToLower ( )
 • ToUpper ( )
 • Compare( )
 • Concat( )
 • Copy( )
 • Format( )
 • IsNullOrEmpty( )
 • CompareTo ( )
 • Contains( )
 • CopyTo( )
 • EndsWith( )
 • IndexOf( )
 • Insert(int baslangic,string value )
 • LastIndexOf( ) 
 • PadLeft ( )
 • PadRight ( )
 • Remove ( )
 • Replace ( )
 • Split ( )
 • StartsWith ( )
 • Substring ( )

C# Length Kullanımı

Metinsel ifadenin uzunluğunu getirir.

Çıktı:

C# Compare() Kullanımı

Parametre olarak verilen iki string ifadeyi karşılaştırır ve geriye int türünde bir veri döndürür. Eğer dönüş değeri sıfır (0) ise iki metin birbirine eşittir. Aksi takdirde parametre olarak verilen metinleri ilk harflerinden itibaren tek tek karşılaştırır ve farklılığın olduğu ilk harflerin alfabedeki sıralarına göre -1 veya 1 sayı değerlerini döndürür.

Kullanımı:

int donusDegeri=String.Compare(metin1,metin2);

Örnek 1: Klavyeden girilen iki metnin karşılaştırılmasını yapan programın kodlarını yazınız.

Çıktı:

Not: Eğer metin karşılaştırmalarında büyük/küçük harfe dikkat edilsin istemiyorsak Compare( ) metodunun bir başka kullanımı olan Compare(metin1,metin2,boolean) formunu kullanmamız gerekir.

Kullanımı:

Burada bool türündeki değişkenin değeri true ise Compare( ) metodu büyük/küçük harfe bakmasızın iki kelimeyi karşılaştırır. Eğer false değeri gönderilirse, bu durumda karşılaştırma işlemini büyük/küçük harfe biçimde gerçekleştirir

C# Concat() Kullanımı

Parametre olarak verilen nesneleri string türünde birbirine peşi sıra ekler ve geriye string türünde bir değer döndüren String metodudur.

Kullanımı:

string donenMetin=String.Concat(parametre-listesi);

Örnek 2: Klavyeden girilen iki metni birleştiren programın kodlarını yazınız.

Çıktı:

String.Concat( ) ile farklı türlerdeki verileri de birleştirme şansımız vardır. Aşağıdaki örnekte hem metin, hem sayı, hem de boolean türündeki verileri birleştirip, geriye string türünde bir veri elde etme işlemini inceleyeceğiz.

C# Copy Kullanımı

Parametre olarak verilen string türündeki metnin bir kopyasını almaya yarayan String metodudur.

Kullanımı:

string kopyaMetin=String.Copy(metin);

Örnek 0-5: Bir metinin kopyasını alan programı yazınız.

Çıktı:

C# Format Kullanımı

Programlama esnasında bazı ifadeleri belirli bir biçim içerisinde yazmamız istenirse

String.Format( ) metodu kullanılır.

Bu metot geriye string türünde bir veri döndürür.

Örneğin metinsel ifadelerin belirli bir biçim içerisinde ekranda yazılmasını istiyorsak;

Yukarıdaki resmi incelediğimizde String.Format( ) metodunun kullanımında, küme parantezleri ( { } ) içerisindeki ilk değer, degisken isimli değişken içerisindeki değeri referans göstermektedir. İkinci değer ise değişkenin içeriğinin, ekranda kaç karakterlik alan kaplayacağını (Örn: Bu değer 5 ise ekranda 6 karakterlik, -7 ise 8 karakterlik yer kaplar) belirtir.

Bu değerin pozitif olması, değişken değerinin ayrılan alanının sağına hizalı olacağını, negatif olması ise soluna hizalı olacağını belirler.

Örnek :Sıra No, Adınız, Soyadınız şeklinde başlıkları olan ve içeriği dolu olan bir tablo hazırlayıp, ekrana yazdırınız.

Çıktı:

Örneğin int türündeki sayısal ifadelerin belirli bir biçim içerisinde ekranda yazılmasını istiyorsak;

ifadesiyle 15 sayısı ekrana başına 3 adet 0 eklenerek toplamda 5 karakter olarak yazılır.

ifadesiyle 15 sayısı ekrana başına 3 adet boşluk eklenerek toplamda 5 karakterlik bir alana sağa hizalı olarak yazılır.

String.Format( ) metodunun sıfır ve negatif sayılar için özel formları vardır. Sayılar biçimlenirken kullanılan noktalı virgül (;) ile formatı 3 bölüme ayırırız. Buradaki ilk bölüm sayının değerini, ikinci bölüm negatif sayıların biçimini, üçüncü bölüm ise sıfırın ekrana nasıl yazılacağının biçimini belirlememize yardımcı olur.

Sayıları isteğe bağlı biçimlendirmek istersek (örneğin bir telefon numarasını alan kodu ve telefon numarası ayrı ayrı yazılsın istiyorsak), biçimlendirme işleminde diyez (#) işareti ile formatımızı belirleriz;

Örneğin tarih/saat türündeki ifadelerin belirli bir biçim içerisinde ekranda yazılmasını istiyorsak;

Tarih/Zaman ifadelerini belirtmek için önceden belirlenmiş bazı anahtar harfler vardır.

Bunlar;

y: Yıl,M: Ay, d: Gün,

h: 12’lik sistemde saat, H: 24’lük sistemde saat m: Dakika

s: Saniye f: Salise z: Zaman dilimi

Örnek : 14.02.2006 18:05:07.123 zamanına ait değerlerin gösterimleri şu şekilde sağlanır;

Çıktı:

C# IsNullOrEmpty() Kullanımı

Parametre olarak verilen string türündeki değişkenin içeriğinin boş mu olduğunu kontrol eden metottur. Eğer değişkenin içeriği boşsa geriye bool türünde true değeri döndürür. Eğer değişkene herhangi bir değer ataması yapılmışsa geriye false değerini döndürür.

Kullanımı:

string metin=””;

bool sonuc=String.IsNullOrEmpty(metin);

Örnek: Kullanıcı adı ve şifre girişi yapılan bir giriş ekranında kullanıcı adı veya şifre boş girilirse uyarı veren, boş girilmemişse girilen değerleri ekrana yazdıran programın kodlarını yazınız.

Çıktı:

C#CompareTo() Kullanımı

Çağrıldığı string ifade ile parametre olarak verilen string ifadeyi karşılaştırır ve iki ifade de birbirine eşitse geriye int türünde sıfır (0) değerini döndürür. Aksi takdirde metinleri ilk harflerinden itibaren tek tek karşılaştırır ve farklılığın olduğu ilk harflerin alfabedeki sıralarına göre -1 veya 1 sayı değerlerini döndürür.

Kullanımı ve çalışma prensibi daha önce gördüğümüz String.Compare( ) metoduyla hemen hemen aynıdır.

Kullanımı:

int donusDegeri=metin1.CompareTo(metin2);

Aşağıdaki tabloda metinlerin karşılaştırma durumları ve geri dönüş değerleri verilmektedir;

C# Contains() Kullanımı

Birlikte çağrıldığı metinsel ifade içerisinde parametre olarak verilen char türündeki karakteri veya yine parametre olarak verilen string türündeki metinsel ifadeyi arar ve geriye bool türünde bir değer döndürür.

Kullanımı:

Metinsel ifade içerisinde karakter arama;

char karakter= “;

bool donusDegeri=metin1.CompareTo(karakter);

Metinsel ifade içerisinde string arama;

string aranan= “”;

bool donusDegeri=metin1.CompareTo(aranan);

Örnek : Klavyeden girilen metin içerisinde, yine klavyeden girilen bir metni arayan programın kodlarını yazınız.

Çıktı:

C# CopyTo() Kullanımı

Bu metot kaynakBaslangicIndexi (int türünde), hedefDizisi (char dizisi türünde),

hedefBaslangicIndexi (int türünde) ve miktar (int türünde) olmak üzere 4 parametre alır.

Birlikte çağrıldığı metinsel ifadenin;

– Parametre olarak verilen int türündeki kaynak başlangıç indeksinden itibaren,

– Parametre olarak verilen char[] dizisinin içerisine,

– Parametre olarak verilen hedef başlangıç indeksinden itibaren,

– Parametre olarak verilen sayıda karakteri kopyalamaya yarayan metottur.

Kullanımı:

string metin1= “”;

char[] hedefDizisi={,,,,,} ;

int kayBasInd, hedBasInd, adet;

metin1.CopyTo(kayBasInd,hedefDizisi,hedBasInd,adet);

Örnek : Klavyeden girilen 10 harfli bir metnin içeriğini 2.karakterinden başlayarak 5 karakterini hedefDizi isimli char türündeki 10 elemanlı bir dizinin 3.elemanından başlayarak kopyalayınız. hedefDizi isimli dizinin içeriğini kopyalamadan önce ve sonra ekrana yazdırarak değişimi gözlemleyiniz.

Çıktı:

C# EndsWith() Kullanımı

Birlikte çağrıldığı metinsel ifade parametre olarak verilen string türündeki ifade ile bitip bitmediğini kontrol eden metottur. Geriye bool türünde bir değer döndürür. Eğer metin parametre olarak verilen ifade ile bitiyorsa geriye true değerini döndürür. Eğer metin parametre olarak verilen ifade ile bitmiyorsa geriye false değerini döndürür.

Kullanımı:

metin.EndsWith(ifade);

Remove (int deger,int adet)

Birlikte çağrıldığı metnin, parametre olarak verilen değerinin bulunduğu indeks değerinden itibaren yine parametre olarak verilen adet kadar olan kısmını siler. Silinme işleminden arta kalan metni geriye döndürür.

Kullanımı:

string yeniMetin=metin.PadRight(int deger,int adet);

Örnek: Remove(int deger,int adet) metodunun kullanımı;

Çıktı:

C# Replace() Kullanımı

Replace metodunun bir önceki kullanımından farkı parametre olarak bu kez char türünde karakterler yeni string türünde metinsel ifade almasıdır.

Kullanımı:

string yeniMetin=metin.Replace(string eski, string yeni);

Örnek 0-31: Replace(int deger,int adet) metodunun kullanımı;

Çıktı:

Birlikte çağrıldığı metin içerisinde, ilk parametredeki karakterleri, ikinci parametredeki karakter değerleriyle değiştiren metottur. Geriye değiştirme işleminin gerçekleştirildiği string türünde bir ifade döndürür

C# Split() Kullanımı

Split() metodu, çağrıldığı metni istenilen karakterden itibaren parçalara bölmek için kullanılan bir metottur. Eğer istenilen karakter mevcut metin ifadesi içerisinde yer alıyorsa, Split( ) metodu metni karakterlerden öncesi ve sonrası şeklinde parçalara ayırır ve bu parçaları string türünde bir dizi içerisinde saklar. Geriye de bu string[] türündeki diziyi döndürür.

Kullanımı:

string[] dizi=metin.Split(char karakter);

C# Substring() Kullanımı

Birlikte çağrıldığı metni parametre olarak verilen indeks değerinden itibaren keser ve arta kalan metni geriye string türünde döndüren metottur.

Kullanımı 1:

string yeniMetin=metin.Substring(int indeks);

Örnek : Substring(int indeks) metodunun kullanımı;

Çıktı:


Substring metodunun bu kullanımında ise ilk parametre indeks değerini, ikinci
parametre ise kaç karakter uzunluğunda bir metnin kesileceğini belirtir.

Kullanımı 2:

string yeniMetin=metin.Substring(int indeks,int uzunluk);

Örnek : Substring (int indeks, int uzunluk) metodunun kullanımı;

Çıktı:

C# ToLower() Kullanımı

Birlikte çağrıldığı metninin tüm karakterlerini küçük harfe dönüştürerek yeni bir metin geriye döndürür.

Kullanımı:

string yeniMetin=metin.ToLower();

Örnek : ToLower() metodunun kullanımı;

Çıktı:

ToUpper() Kullanımı

ToLower( ) metodunun tam tersi şeklinde çalışır ve birlikte çağrıldığı metninin tüm karakterlerini büyük harfe dönüştürerek yeni bir metin geriye döndürür.

Kullanımı:

string yeniMetin=metin.ToUpper();

Örnek : ToUpper() metodunun kullanımı;

Çıktı:

2 Yorum

Yorum yap