Algoritma Programlama

ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMASI ÖRNEKLERİ (70+Örnek)

Algoritma Nedir? 

Algoritma, belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yoldur. Algoritma bir problemin çözümünün basit, net, sıralı biçimde belirtilmiş halidir.  Matematikte ve bilgisayar biliminde bir işi yapmak için tanımlanan, bir başlangıç durumundan başladığında, açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan, sonlu işlemler kümesidir.

Genellikle bilgisayar programlamada kullanılır ve tüm programlama dillerinin temeli algoritmaya dayanır. Aynı zamanda algoritma tek bir problemi çözecek davranışın, temel işleri yapan komutların veya deyimlerin adım adım ortaya konulmasıdır ve bu adımların sıralamasına dikkat edilmelidir. Bir problem çözülürken algoritmik ve sezgisel (herustic) olmak üzere iki yaklaşım vardır.

Algoritma Nedir? konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayın.

Akış Şeması Nedir, Nasıl Oluşturulur öğrenmek için tıkalayın,

Akış Diyagramı Programları için tıklayın.

Algoritma Örnekleri

Algoritma Soruları

Örnek 1: Birbirinden farklı olarak verilen iki adet sayıdan, büyük olanı bulup gösteren algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 2: Girilen vize ve final notlarına göre öğrencinin dersten geçip geçmediğini bulan algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 3: Verilen tamsayının sıfır, pozitif ya da negatif olup olmadığını bulan algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 4: Ekrana 10 defa programcının adını yazan algoritmayı yapınız”.

Örnek 5: 1’den 100’e kadar tek sayıları yazdıran algoritma ve akış diyagramını yapınız.

Örnek 6: Klavyeden girilen fiyatı, KDV(%18) ekleyerek ekrana yazdırın.

Örnek 7: Beş sayının toplamını ve ortalamasını veren programa ait algoritmayı oluşturunuz.

Örnek 8: Klavyeden girilen sayı kadar (N) sayının faktoryelini alan programın akış şeması.

Örnek 9: Klavyeden girilen Fahrenayt derecesini Cantigrad’a çeviren programın akış şemasını çizin.

Örnek 10: ax²+bx+c=0 şeklinde verilen 2. derece denklemin köklerini bulan programın akış diyagramını çizin.

Örnek  11: Bir ürünü alış fiyatı üzerinden klavyeden vergi oranı ve kar oranı eklenerek satış fiyatına hesaplayan programın algoritması nedir?

Örnek  12: Üniversite bir dersin başarı notu bir vize bir final sınav notu ile hesaplanır . vize notunun kat sayısı %30 final notunun kat sayısı %70’dir. Bir öğrencinin sınavda almış olduğu bu notlar neticesinde ders ortalaması bulan programın algoritmasını ve akış şemasını çiziniz.

Örnek  13: Yükseklik ve taban uzunluğu klaveden girilen üçgenin alanını hesaplayan uygulamayı gerçekleştiriniz .

Örnek  14: Bir iletkenin kutupları arasındaki gerilim (V) iletkenden geçen amper türünde akım (I) iletken üzerinde var olan direncin (R) çarpımına eşittir. V=I*R formülüyle gösterilir. Formülden faydalanarak kullanıcı tarafından girilen akım ve direnç değerlerine göre iletkenin kutupları arasındaki gerilimi hesaplayan programın algoritmasını oluşturunuz.

Örnek  15: Klavyeden girilen bir sayının pozitif ya da nagatif olduğunu ekrana yazdıran algoritmayı oluşturunuz.

Örnek 16: Öğrencinin bir dersten aldığı not klavyeden girilerek başarı durumu ekrana geçti veya kaldı şeklinde yazan uygulamanın algoritmasını oluşturunuz .

Örnek 17: Bir öğrencinin derslerinden 2 not ve 1 sözlü klavyeden girilerek başarı durumu ekrana “geçti” ve “kald”ı şeklinde yazan algoritmayı oluşturun.

Örnek 18: Kullanıcıdan alınan sayının tek ya da çift olduğunu  kontrol edip ekranda yazdıran algoritmayı oluşturun.

Örnek 19: Üniversite için vize final notları yapılmaktadır. Bir öğrencinin dersten geçme şartı vizenin %30 ile final notunun %70 in toplamı 50 ve üzeri ve final notunun 50 ve daha yüksek olmasıdır. Buna uygun algoritmayı oluşturunuz.

Örnek 20: Kullanıcının klavyeden girdiği sayı 3’ e ve 5’ e tam bölünüyorsa ekrana tam bölünüyor yazan bölünmüyor sa bölünmüyor yazan algoritmayı oluşturun.

Örnek 21: Kullanıcının klavyeden girdiği sayı 0-100 aralığındaysa ekranda “geçerli” değilse “geçersiz” yazan algoritmayı oluşturun.

Örnek 22: Öğrencinin sınavdan almış olduğu puana göre notunu ekrana yazdıran programın sahte kodlarını yazınız ?

Örnek 23: Suyun sıcaklık derecesine göre katı sıvı gaz halinde olduğu bulan ve ekrana yazan algoritma ?

Örnek 24: Kullanıcıdan ax2+bx+c=0 şeklindeki ikinci derecede denkleme ait a,b ve c değerleri istenerek deltayı hesaplayan ve gösteren çıkan delta sonucuna göre denklemin köklerinin yukardaki tabloya göre gösterilmesi sağlanan algoritma ?

Örnek 25: Klavyeden girilen 0 ile 99.999 arasındaki basamak sayısını ekrana yazdıran algoritma ?

Örnek 26: Bir fabrikada sabit maaşla çalışan işçiler aile durumlarına göre ek maaş almaktadırlr. Çocuk sayısı 1 ise maaşının %5’i kadar , çocuk sayısı 2 ise %10’u 3 ve daha fazla ise %15’i kadar aile yardımı almaktadır. Buna göre kullanıcıdan işçinin maaşı ve çocuk sayısı istenerek gerekli hesaplamayı yapan algoritma ?

Örnek 27:  Bir fabrikada işçinin alacağı ücret hesaplanırken şu kraterlere uyulmaktadır ; Eğer işçi 40 saatten az çalışmışsa çalıştığı saat ve saat ücreti çarpılarak alacağı ücret hesaplanıyor , eğer işçi 40 saat ve daha fazla çalışmışsa çalıştığı saat 2 saat olarak hesaplanacak buna göre bilgileri alınarak ödenecek tutarı yazdıran algoritması.

Örnek 28: 2.Dereceden Denkelem köklerini bulan programa ait akış şeması örneği.

Örnek 29: Bir ücretlinin sicil numarası, çalışma saati ve saat ücreti bilgisayara giriş olarak veriliyor.Ücretlinin bu bilgilerle maaşını hesaplayan algoritmayı ve akış şemasını çiziniz.

Örnek 30:  İki sayının farkını bulan algoritmayı yapınız.

Örnek 31: Klavyeden girilen N sayısına göre 1 den N ye kadar olan tek sayıların toplamı ve çarpımı çift sayıların ise karelerinin toplamını bulan programın algoritması

Örnek 32: Klavyeden girilen 10 sayıyı toplayan ve sonucu ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

Örnek 33: Klavyeden girilen a ve b sayıları arasındaki sayıları listeleyen Akış Şeması Örneği:

Örnek 34: Klavyeden 2 sayı girilecek daha sonra işlem numarası girilecek girilen işlem numarasına gööre işlem yapılacak sonuç ekranda görüntelenecek algoritma akış diyagramı

Örnek 35: Klavyeden girilen 3 basamaklı sayının 1. 2. ve 3. basamağını (Basamak Değerlerini) yazdıran programın algoritması.

Örnek 36:  Ekrana 10 defa Adını yazdıran Akış Şeması

Örnek 37: Bir dersten 3 sınav notu alan bir öğrencinin : a- ortalamasını, b-5 li sistemdeki not karşılığını, c-harfli sistemdeki not karşılığını yazdıran programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 38: Bir fabrikada sabit maaşla çalışan işçiler aile durumlarına ve ürettikleri parça sayısına göre de ek maaş almaktadır. Aşağıda verilen yönergelere göre işçilerin maaşlarını hesaplayan programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 39:  Klavyeden 3 adet kenar uzunluğu giriliyor. Girilen kenar uzunlukları ile : a-Üçgenin çizilip çizilemeyeceğini, b-Eğer üçgen çizilirse Üçgenin çeşidini(ikizkenar, çeşitkenar, eşkenar), c- çizilen üçgenin alan ve çevresini bulup ekrana yazan programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 40: Girilen 10 adet sayi içerisinden pozitiflerin ve negatiflerin ve “0”  sayısını ayrı ayrı bulan akış şeması.

Örnek 41: Kürenin alanını ve hacmini hesaplayan algoritma ve akış şeması örneği.

Örnek 42: Silindirin Alanı ve Hacmini hesaplayan algoritma ve akış şeması örneği

Örnek 43: Girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulan algoritma örneği

Örnek 44: 7-24 arası tek sayıların toplamını ve ortalamasını bulan algoritma

Örnek 45: Klavyeden Girilen 3 sayının ortalamasını alan algoritma

Örnek 46: Klavyeden girirlen 5 adet sayının ortalamasının döngü mantnığı ile bulup ekrana yazdıran akış diyagramını oluşturunuz.

Örnek 47: 1 ile 40 arasında bulunan 5 in katı olan sayıları ekrana yazan akış şeması.

Örnek 48: Çarpma kullanmadan klavyeden girilen sayının 3 katını bulan akış diyagramı.

Örnek 49: Taban uzunluğu ve yüksekliği girilen paralelkenarın alanını hesaplayan algoritma.

Örnek 50:  Arka arkaya girilen rastgele 10 tamsayının ortalaması ile bu sayılardan en büyük ve en küçük olanının ortalamasını bularak elde edilen bu iki ortalamanın farkını alan algoritma örneği.

Örnek 51: Öğrencinin sınavdan aldığı puan (0-100) karşılığı olan notu (1-5) ekranda gösteren algoritma örneği.

Örnek 52: Basit Algoritma Örnekleri için tıklayınız.

Örnek 53:  Zor algoritma örnekleri için tıklayınız.

Örnek 54: 6. Sınıf algoritma örnekleri için tıklayınız.

Örnek 55: Günlük hayattan algoritma örnekleri için tıklayınız.

Çalışma Soruları:

Örnek 56: Klavyeden girilen 1-25 arasındaki bir tamsayının faktöriyelini alan programın algoritma ve akış diyagramını
yazınız.

Örnek 57: Klavyeden ardı ardına sayı girişi isteyen ve bu sayı 10 ile 15 arasında olmadığı sürece bu işleme devam eden
programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Örnek 58:  1den 25 e kadar olan sayıların kareleri toplamını bulan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Örnek 59: Klavyeden 10 tane tamsayı girilmesini isteyen ve bu girilen tamsayılardan kaç tanesinin negatif olduğunu bulan
programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Örnek 60:  a,b,ve c klavyeden girilmek üzere, ax2+bx+c=0 şeklindeki bir denklemin köklerini bulan programın algoritma ve
akış diyagramını yazınız.

Örnek 61: Klavyeden girilen 1-12 arasındaki tamsayıların hangi aya denk geldiğini bulup ekrana yazan programın
algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Örnek 62: Dört işleme birer kod numarası vererek, klavyeden girilen iki sayıyı yine klavyeden girilen işlem koduna göre
toplayan, çıkaran, çarpan veya bölen programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Örnek 63: Klavyeden ardı ardına girilen sayıları toplayan ve girilen sayı negatif olduğunda duran programın algoritma ve
akış diyagramını yazınız.

Örnek 64: Klavyeden bir not girilmesini isteyen ve bu not 0-49 arasındaysa “Başarısız”, 50-64 arasındaysa “Orta”, 65-84
arasındaysa “İyi”, 85-100 arasındaysa “Çok iyi “ Yazan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Örnek 65:  Klavyeden girilen iki tamsayıdan büyük olanı bulup ekrana yazdıran programın algoritma ve akış diyagramını
yazınız.

Örnek 66: Klavyeden girilen iki pozitif tamsayıdan birincisinin ikincisi cinsinden kuvvetini alan programın algoritma ve
akış diyagramını hazır fonksiyon kullanmadan yazınız.

Örnek 67:  n! değerini hesaplayan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Örnek 68:  1+4+9+ … +100= değerini hesaplayan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Örnek 69:  Toplama, çıkarama, çarpma ve bölme işlemi yapan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Örnek 70:  Saatte ortalama 60 km yol giden bir aracın, klavyeden girilen mesafeyi kaç saatte gideceğini hesaplayan
programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Algoritma Cevapları

Örnek 1- Birbirinden farklı olarak verilen iki adet sayıdan, büyük olanı bulup gösteren algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

Akış Diyagramı

Algoritma Örnekleri -1
Algoritma Örnekleri

Örnek 2- Girilen vize ve final notlarına göre öğrencinin dersten geçip geçmediğini bulan algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

Algoritma Örnekleri -Akış Şeması Örnekleri
Algoritma Örnekleri

Örnek 3- Verilen tamsayının sıfır, pozitif ya da negatif olup olmadığını bulan algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

Algoritma Örnekleri -Akış Şeması Örnekleri -2
Algoritma Örnekleri -Akış Şeması Örnekleri

Örnek 4- Ekrana 10 defa programcının adını yazan algoritmayı yapınız”.

Algoritma Örnekleri -Akış Şeması Örnekleri 3
Algoritma Örnekleri -Akış Şeması Örnekleri

Örnek 5- 1’den 100’e kadar tek sayıları yazdıran algoritma ve akış diyagramını yapınız.

Akış Diyagramı

Algoritma Örnekleri -Akış Şeması Örnekleri 4
Algoritma Örnekleri -Akış Şeması Örnekleri

Örnek 6- Klavyeden girilen fiyatı, KDV(%18) ekleyerek ekrana yazdırın.

Örnek 7- Beş sayının toplamını ve ortalamasını veren programa ait algoritmayı oluşturunuz.

Örnek 8- Klavyeden girilen sayı kadar (N) sayının faktoryelini alan programın akış şeması.

Akış Şeması Örnekleri -1
Akış Şeması Örnekleri

Örnek 9- Klavyeden girilen Fahrenayt derecesini Cantigrad’a çeviren programın akış şemasını çizin.

Akış Şeması Örnekleri
Akış Şeması Örnekleri

Örnek 10- ax²+bx+c=0 şeklinde verilen 2. derece denklemin köklerini bulan programın akış diyagramını çizin.

Akış Şeması Örnekleri
Akış Şeması Örnekleri

Örnek 11-Bir ürünü alış fiyatı üzerinden klavyeden vergi oranı ve kar oranı eklenerek satış fiyatına hesaplayan programın algoritması nedir?

Örnek 12-Üniversite bir dersin başarı notu bir vize bir final sınav notu ile hesaplanır . vize notunun kat sayısı %30 final notunun kat sayısı %70’dir. Bir öğrencinin sınavda almış olduğu bu notlar neticesinde ders ortalaması bulan programın algoritmasını ve akış şemasını çiziniz.

Örnek 13-Yükseklik ve taban uzunluğu klaveden girilen üçgenin alanını hesaplayan uygulamayı gerçekleştiriniz .

Örnek 14-Bir iletkenin kutupları arasındaki gerilim (V) iletkenden geçen amper türünde akım (I) iletken üzerinde var olan direncin (R) çarpımına eşittir. V=I*R formülüyle gösterilir. Formülden faydalanarak kullanıcı tarafından girilen akım ve direnç değerlerine göre iletkenin kutupları arasındaki gerilimi hesaplayan programın algoritması ?

Örnek 15-Klavyeden girilen bir sayının pozitif ya da nagatif olduğunu ekrana yazdıran algoritması.

Örnek 16-Öğrencinin bir dersten aldığı not klavyeden girilerek başarı durumu ekrana geçti veya kaldı şeklinde yazan uygulamanın algoritması .

Örnek 17-Bir öğrencinin derslerinden 2 not ve 1 sözlü klavyeden girilerek başarı durumu ekrana geçti ve kaldı şeklinde yazan algoritması.

Örnek 18-Kullanıcıdan alınan sayının tek ya da çift kontrol edip ekranda yazdıran algoritması.

Örnek 19-Üniversite için vize final notları yapılmaktadır. Bir öğrencinin dersten geçme şartı vizenin %30 ile final notunun %70 in toplamı 50 ve üzeri ve final notunun 50 ve daha yüksek olma algoritması.

Örnek 20-Kullanıcının klavyeden girdiği sayı 3’ e ve 5’ e tam bölünüyorsa ekrana tam bölünüyor yazan bölünmüyor sa bölünmüyor yazan algoritma ?

Örnek 21-Kullanıcının klavyeden girdiği sayı 0-100 aralığındaysa geçerli değilse geçerli yazan algoritma

Örnek 22-Öğrencinin sınavdan almış olduğu puana göre notunu ekrana yazdıran programın sahte kodlarını yazınız ?

Örnek 23-Suyun sıcaklık derecesine göre katı sıvı gaz halinde olduğu bulan ve ekrana yazan algoritma ? 

Örnek 24-Kullanıcıdan ax2+bx+c=0 şeklindeki ikinci derecede denkleme ait a,b ve c değerleri istenerek deltayı hesaplayan ve gösteren çıkan delta sonucuna göre denklemin köklerinin yukardaki tabloya göre gösterilmesi sağlanan algoritma ?

Örnek 25-Klavyeden girilen 0 ile 99.999 arasındaki basamak sayısını ekrana yazdıran algoritma ?

Örnek 26-Bir fabrikada sabit maaşla çalışan işçiler aile durumlarına göre ek maaş almaktadırlr. Çocuk sayısı 1 ise maaşının %5’i kadar , çocuk sayısı 2 ise %10’u 3 ve daha fazla ise %15’i kadar aile yardımı almaktadır. Buna göre kullanıcıdan işçinin maaşı ve çocuk sayısı istenerek gerekli hesaplamayı yapan algoritma ?

Örnek 27-Bir fabrikada işçinin alacağı ücret hesaplanırken şu kraterlere uyulmaktadır ;

  • Eğer işçi 40 saatten az çalışmışsa çalıştığı saat ve saat ücreti çarpılarak alacağı ücret hesaplanıyor , eğer işçi 40 saat ve daha fazla çalışmışsa çalıştığı saat 2 saat olarak hesaplanacak buna göre bilgileri alınarak ödenecek tutarı yazdıran algoritması.

Örnek 28- 2.Dereceden Denkelem köklerini bulan programa ait akış şeması örneği.

Algoritma Örnekleri 3
Algoritma Örnekleri

Örnek 29- Bir ücretlinin sicil numarası, çalışma saati ve saat ücreti bilgisayara giriş olarak veriliyor.Ücretlinin bu bilgilerle maaşını hesaplayan algoritmayı ve akış şemasını çiziniz.

Algoritma Örnekleri 5
Algoritma Örnekleri

Örnek 30- İki sayının farkını bulan algoritmayı yapınız.


Örnek 31. Klavyeden girilen N sayısına göre 1 den N ye kadar olan tek sayıların toplamı ve çarpımı çift sayıların ise karelerinin toplamını bulan programın algoritması

Örnek 32. Klavyeden girilen 10 sayıyı toplayan ve sonucu ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

Örnek 33. Klavyeden girilen a ve b sayıları arasındaki sayıları listeleyen Akış Şeması Örneği:

Algoritma Örnekleri 6
Algoritma Örnekleri

Örnek 34. Klavyeden 2 sayı girilecek daha sonra işlem numarası girilecek girilen işlem numarasına gööre işlem yapılacak sonuç ekranda görüntelenecek algoritma akış diyagramı

1:Topla
2:Çıkar
3:Çarp
4:Böl

Örnek 35. Klavyeden girilen 3 basamaklı sayının 1. 2. ve 3. basamağını (Basamak Değerlerini) yazdıran programın algoritması.

Akış Şeması:

Algoritma Örnekleri 7
Algoritma Örnekleri


Örnek 36. Ekrana 10 defa Adını yazdıran Akış Şeması

Algoritma Örnekleri 6
Algoritma Örnekleri

Örnek 37. Bir dersten 3 sınav notu alan bir öğrencinin :
a- ortalamasını
b-5 li sistemdeki not karşılığını
c-harfli sistemdeki not karşılığını
yazdıran programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 38. Bir fabrikada sabit maaşla çalışan işçiler aile durumlarına ve ürettikleri parça sayısına göre de ek maaş almaktadır. Aşağıda verilen yönergelere göre işçilerin maaşlarını hesaplayan programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

Çocuk sayısı1 ise maaşın %5 i
Çocuk sayısı 2 ise maaşın %10 u
Çocuk sayısı 3 ve 3 den fazla ise maaşın %15 i kadar aile yardımı.

Üretilen parça sayısı 50-100 arasında ise maaşın %10 u
Üretilen parça sayısı 100-150 arasında ise maaşın %15 i
Üretilen parça sayısı 150-200 arasında ise maaşın %20 si

Örnek 39. Klavyeden 3 adet kenar uzunluğu giriliyor. Girilen kenar uzunlukları ile :

a-Üçgenin çizilip çizilemeyeceğini
b-Eğer üçgen çizilirse Üçgenin çeşidini(ikizkenar, çeşitkenar, eşkenar)
c- çizilen üçgenin alan ve çevresini bulup ekrana yazan programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 40. Girilen 10 adet sayi içerisinden pozitiflerin ve negatiflerin ve “0”  sayısını ayrı ayrı bulan akış şeması.

Algoritma Örnekleri 7
Algoritma Örnekleri

Örnek 41. Kürenin alanını ve hacmini hesaplayan algoritma ve akış şeması örneği.

Alan = 4πr2

Hacim=(4/3)πr3

Flowchart Örnekleri
Flowchart Örnekleri

Örnek 42. Silindirin Alanı ve Hacmini hesaplayan algoritma ve akış şeması örneği

Alan = 2πr(r+h)

Hacim = πr2h

Flowchart Örnekleri
Flowchart Örnekleri

Örnek 43. Girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulan algoritma örneği:

Örnek 44. 7-24 arası tek sayıların toplamını ve ortalamasını bulan algoritma

Örnek 45. Klavyeden Girilen 3 sayının ortalamasını alan algoritma

Örnek 46. Klavyeden girirlen 5 adet sayının ortalamasının döngü mantnığı ile bulup ekrana yazdıran akış diyagramını oluşturunuz.

Flowchart Örnekleri
Flowchart Örnekleri

Örnek 47. 1 ile 40 arasında bulunan 5 in katı olan sayıları ekrana yazan akış şeması.

Flowchart Örnekleri
Flowchart Örnekleri

Örnek 48. Çarpma kullanmadan klavyeden girilen sayının 3 katını bulan akış diyagramı.

Flowchart Örnekleri
Flowchart Örnekleri

Örnek 49. Taban uzunluğu ve yüksekliği girilen paralelkenarın alanını hesaplayan algoritma.
Paralelkenarın taban uzunluğu b ve yüksekliği h olmak üzere;
Alan=b*h olarak hesaplanır.

Örnek 50. Arka arkaya girilen rastgele 10 tamsayının ortalaması ile bu sayılardan en büyük ve en küçük olanının ortalamasını bularak elde edilen bu iki ortalamanın farkını alan algoritma örneği.

Örnek 51. Öğrencinin sınavdan aldığı puan (0-100) karşılığı olan notu (1-5) ekranda gösteren algoritma örneği.

Daha fazla örnek için Facebook Sayfamızı beğenin.

132 Yorum

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et