Python Örnekleri

Python Fonksiyon Kullanarak Kullanıcının Girdiği Sayılardan Büyük Olanı Bulma

Bu örneğimizde Python programlama dilinde kullanıcının girdiği sayıları bir dizi içine alarak, girilen bu sayılardan en büyük olanını ekranda göstereceğiz.

Örneğimize ait kodlar ve ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Yukarıdaki kodlar kullanıcıdan girilecek sayı adetini alır, o adette sayı girmesini sağlar ve sonunda girilen sayılar arasındaki en büyük sayıyı ekrana yazdırır.

Kodlarımızı biraz daha detaylı açıklayalım.

max_number adındaki fonksiyonunmuz parametre olarak bir dizi (arr) alır. İçerisinde, dizinin ilk elemanını max adlı bir değişkene atar ve dizinin diğer elemanlarını tek tek dolaşır. Her eleman için, eğer o eleman dizinin ilk elemanından büyükse, max değişkeni o elemana atanır. Dizi dolaşması tamamlandıktan sonra, max değişkeni döndürülür.

Daha sonra, kullanıcıdan girilecek sayı adeti istenir ve kullanıcı bu adette sayı girer. Girilen sayılar bir dizi olarak saklanır ve sonunda max_number fonksiyonu bu dizi parametresi olarak çağrılır. max_number fonksiyonunun döndürdüğü değer ekrana yazdırılır ve bu değer girilen sayılar arasındaki en büyük sayıdır.

Sonuçta ekran çıktısı aşağıdaki gibi görünecektir.

Yukarıdaki örneği max hazır fonksiyonu kullanarakta yapabiliriz.

max() fonksiyonu, verilen bir iterable (örneğin liste, tuple, sözlük) veya birden fazla argument içinde en büyük değerin bulunmasını sağlar. Eğer iterable verilirse, ilk eleman olarak kabul edilir ve diğer elemanlarla karşılaştırılır. Eğer birden fazla argument verilirse, her argument tek tek karşılaştırılır ve en büyük olanı döndürür.

Örnek kullanım:

Not: max() fonksiyonu, karşılaştırılacak değerlerin aynı tipte olması gerektiğini unutmayın.

Şimdi de yukarıdaki örneği bu bilgiler ışığında tekrar oluşturalım.

1 Yorum

Yorum yap