C#

C# Değişkenler, Veri Türleri ve Değişken İsimlendirme Kuralları

Tüm programlama dillerinde olduğu gibi C# programlama dilinde de değişkenler en temel kavramlardan biridir. Program çalışması sırasında çeşitli türlerde verileri hafızada saklayan değişkenler, ihtiyaca göre tekrar tekrar kullanılan veri tutuculardır.

Program çalıştığı sürece değişkenler RAM bellekte tutulur, program kapatıldığında ise RAM bellekten silinir.

C# Temel Veri Türleri

Değişkenlerde tutulacak verilerin türleri çeşitlilik gösterebilir. Örneğin değişkende tutulacak verinin türü ihtiyaca göre ondalıklı,sayı, tam sayı, metinsel veri olabilir. Her veri türünün RAM bellekte kapladığı alan ve değişken türüne göre verinin değer aralığı farklıdır. Veri türleri ile ilgili daha önce bu yazımızda bilgi vermiştik.

Aşağıdaki tabloda değişkenlerin veri türlerine göre kapladığı alan ve değer aralığı gösterilmiştir.

TürTanımıAralık
byte8-bit işaretsiz tam sayı0 ile 255
sbyte8-bit işaretli tam sayı-128 ile 127
short16-bit işaretli tam sayı-32,768 ile 32,767
ushort16-bit işaretsiz tam sayı0 ile 65,535
int32-bit işaretli tam sayı-2,147,483,648
ile
2,147,483,647
uint32-bit işaretsiz tam sayı0 ile 4,294,967,295
long64-bit işaretli tam sayı-9,223,372,036,854,775,808
ile
9,223,372,036,854,775,807
ulong64-bit işaretsiz tam sayı0 ile 18,446,744,073,709,551,615
float32-bit Tek duyarlıklı kayan nokta tipi-3.402823e38 ile 3.402823e38
double64-bit çift ​​duyarlıklı kayan nokta tipi-1.79769313486232e308 ile 1.79769313486232e308
decimal128-bit mali ve parasal hesaplamalar için ondalık tür(+ or -)1.0 x 10e-28
ile
7.9 x 10e28
char16-bit tek Unicode karakterHerhangi bir geçerli karakter, a,*, \x0058 (hex), or\u0058 (Unicode)
bool8-bit mantıksal true/false değerTrue ile False
objectDiğer tüm türlerin temel türü.
stringUnicode karakter dizisi
DateTimeTarih ve saati temsil eder0:00:00am 1/1/01
ile
11:59:59pm 12/31/9999

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz gibi her bir veri tipi (string ve object hariç) değer aralığını içermektedir. Değer, veri tipinin izin verilen aralığının dışına çıkarsa derleyici bir hata verecektir.

Örneğin, int veri türünün aralığı -2.147.483.648 ile 2.147.483.647’dir. Yani bu aralıkta olmayan bir değer atarsanız derleyici hata verecektir.

Değişken isimleri belirli yazım standartlarına göre verilmelidir. Programcı bu standartlara uymak zorunda olmasa da kodların okunabilirliği ve rahat anlaşılması açısından bu standartlar önemlidir.

Programın tüm satırlarında aynı standarda göre değişken isimleri verilmelidir.

1- Camel Case : Bu yazım standartına göre değişken iki veya daha fazla kelimeden oluşuyorsa değişkenin ismindeki ilk kelimenin baş harfi küçük, diğer kelimelerin baş harfleri büyük yazılır.

Örnek:

string kullaniciAdi, adSoyad;

int toplamHesapTutari;

double urunFiyati;

2- Snake Case: Bu yazım standardına göre değişken ismindeki kelimelerin arasına alt çizgi ( _ ) konur.

Örnek:

string kullanici_adi,ad_soyad;

int toplam_hesap_tutari;

double urun_fiyati;

3- Pascal Case: Bu yazım standardına göre değişkenin ismindeki tüm kelimelerin baş harfi büyük olur.

Örnek:

string KullaniciAdi, AdSoyad;

int ToplamTutar;

double BoyUzunlugu;

Değişken İsimlendirme Kuralları

 1. Değişken isimlerinde boşluk karakteri kullanılmaz. Örnek olarak;
  string ad soyad; şeklinde bir kullanım hata verecektir. Birden fazla kelimeden oluşan değişken isimlerindeyukarıdaki standartlardan (Camel Case, Snake Case, Pascal Case) biri kullanılmalıdır.
 2. Değişken isimlerinde ?, !, ., %, (, } vb. özel karakterler kullanılmaz.
 3. Değişken isimleri sayı ile başlamaz. Örneğin;
  int 1not; şeklinde bir isimlendirme hata verecektir.
 4. Değişken isimleri büyük ve küçük harfe duyarlıdır. Yani string ad; ve string Ad; şeklinde tanımlanan iki değişken farklıdır.
 5. Herhangi bir kodla aynı isimli değişken tanımlanamaz. (if, else, random, foreach vb.)
 6. Zorunluluk olmamakla beraber türkçe karakterlerin kullanılmaması önerilir. (İ, ı, Ö, ö, Ü, ü, Ğ, ğ, Ç, ç, Ş, ş)
  Örneğin string çalışmaSaatleri; şeklinde bir tanımlama yerine string calismaSaatleri; şeklinde bir isimlendirme tavsiye edilir.


Yorum yap