C Programlama Örnekleri

Basit C Programlama Örnekleri

Bu yazıda C programalama dilini öğrenmeye yönelik örnekler ve çözümlerini göreceksiniz. Örnekler basit seviye, orta seviye ve zor seviye olarak sıralanmıştır.

C Örnekleri:

 

C Programlama dili ile ilk programımız ekranda “Hello World” “Merhaba Dünya” örneği.

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen tamsayı bir değişkende saklanır ve ekrana yazdırılır.

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen iki ondalıklı sayının çarpımı hesaplanır ve ekrana yazdırılır.

C Kodları:

 

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, bir karakterin ASCII değerini nasıl bulacağınızı öğreneceksiniz.

C Kodları:

 

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, bir tamsayı başka bir tam sayıya bölündüğünde bölümü ve kalanı bulmayı öğreneceksiniz.

C Kodları:

 

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, sizeof operatörünü kullanarak her bir değişkenin boyutunu değerlendirmeyi öğreneceksiniz.

C Kodları:

 

Ekran Çıktısı:

Bu örnekte, iki farklı teknik kullanarak C programlamasında iki sayıyı değiştirmeyi öğreneceksiniz.

İlk  yöntemde üçüncü bir değişken kullanılarak yer değiştirme işlemi gerçekleştirirken 2. yöntemde üçüncü değişken kullanılmamaktadır.

C Kodları: Yöntem-1 (3. Değişken Kullanarak Yer Değiştirme)

 

C Kodları: Yöntem-2 (3.Değişken Kullanmadan Yer Değiştirme)

 

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen bir sayının çift mi yoksa tek mi olduğunu kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen bir alfabenin sesli mi yoksa ünsüz mü olduğunu kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen üç sayı arasında en büyük sayıyı bulmayı öğreneceksiniz.

C Kodları:

 

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, C programlamasında ikinci dereceden bir denklemin köklerini bulmayı öğreneceksiniz.

İkinci dereceden bir denklemin standart biçimi şöyledir:

b2-4ac terimi, ikinci dereceden bir denklemin ayırt edicisi olarak bilinir. Köklerin doğasını anlatır.

Ayırıcı 0’dan büyükse, kökler gerçek ve farklıdır.
Ayırıcı 0’a eşitse, kökler gerçek ve eşittir.
Ayırıcı 0’dan küçükse, kökler karmaşık ve farklıdır.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen yılın artık yıl olup olmadığını kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

Artık yıl, yüzyıl yılları dışında (00 ile biten yıllar) 4’e bölünebilir. Yüzyıl, ancak 400 ile mükemmel bir şekilde bölünebilirse artık bir yıldır.

Örneğin,

1999 artık bir yıl değil
2000 artık bir yıldır
2004 artık bir yıldır

C Kodları:

 

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, bir sayının (kullanıcı tarafından girilen) negatif mi yoksa pozitif mi olduğunu kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

Bu program kullanıcıdan bir sayı alır ve bu sayının pozitif mi, negatif mi yoksa sıfır mı olduğunu kontrol eder.

C Kodları:

 

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen bir karakterin bir alfabe olup olmadığını kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

C programlamasında, bir karakter değişkeni, o karakterin kendisinden ziyade bir ASCII değerini (0 ile 127 arasında bir tam sayı) tutar.

Küçük harfli alfabenin ASCII değeri 97’den 122’ye kadardır. Ve büyük harfli alfabenin ASCII değeri 65’den 90’a kadardır.

Kullanıcı tarafından girilen karakterin ASCII değeri 97 ila 122 veya 65 ila 90 aralığındaysa, bu sayı bir alfabedir.

C Kodları:

 

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen doğal sayıya kadar sayıların toplamını hesaplamayı öğreneceksiniz.

Pozitif sayılar 1, 2, 3 … doğal sayılar olarak bilinir. Örnek olarak kullanıcı 10 sayısı girdiyse;

10’a kadar olan doğal sayıların toplamı:

C Kodları:

 

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen bir sayının faktöriyelini hesaplamayı öğreneceksiniz.

Pozitif bir n sayısının faktöriyeli şu şekilde verilir:

Negatif bir sayının faktöriyeli yoktur. Ve 0’ın faktöriyeli 1’dir.

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen bir sayının çarpım tablosunu oluşturmayı öğreneceksiniz.

Aşağıdaki program kullanıcıdan bir tamsayı girdisi alır ve 10’a kadar çarpım tablosunu oluşturur.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, ilk n sayının (kullanıcı tarafından girilen) Fibonacci dizisini görüntülemeyi öğreneceksiniz.

Fibonacci dizisi, sonraki terimin önceki iki terimin toplamı olduğu bir dizidir. Fibonacci dizisinin ilk iki terimi 0 ve ardından 1’dir.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

Döngüler ve karar verme ifadeleri kullanarak iki tam sayının (hem pozitif hem de negatif tam sayılar için) OBEB hesaplamasının farklı yollarına ilişkin örnekler.

C programlamada en büyük ortak böleni bulmanın birçok yolu vardır.

Örnek1:

Ekran Çıktısı:

Bu programda, kullanıcı tarafından girilen iki tamsayı n1 ve n2 değişkenlerinde saklanır ve daha sonra, i n1 ve n2’den küçük olana kadar for döngüsü yinelenir.

Her yinelemede, hem n1 hem de n2 tam olarak i ile bölünebiliyorsa, i’nin değeri gcd’ye atanır.

For döngüsü tamamlandığında, iki sayının en büyük ortak böleni değişken gcd’de saklanır.

While Döngüsü ile OBEB Hesaplama

C Kodları:

 

Bu örnekte, İngilizce alfabenin tüm harflerini yazdırmayı öğreneceksiniz.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

Bu programda, İngilizce alfabeyi büyük harfle görüntülemek için for döngüsü kullanılır.

İşte yukarıdaki programın küçük bir değişikliği. Program, kullanıcı tarafından verilen girişe bağlı olarak İngilizce alfabeyi büyük veya küçük harf olarak görüntüler.

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen bir tam sayıdaki basamak sayısını saymayı öğreneceksiniz.

Bu program kullanıcıdan bir tamsayı alır ve basamak sayısını hesaplar. Örneğin: Kullanıcı 3452 girerse, programın çıktısı 4 olacaktır.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

Kullanıcı tarafından girilen tam sayı, n değişkeninde saklanır. Daha sonra while döngüsü, test ifadesi n! = 0, 0 olarak değerlendirilir (yanlış).

İlk yinelemeden sonra, n’nin değeri 345 olacak ve sayı 1’e yükseltilecek.
İkinci yinelemeden sonra, n’nin değeri 34 olur ve sayı 2’ye çıkarılır.
Üçüncü yinelemeden sonra, n’nin değeri 3 olacak ve sayı 3’e yükseltilecek.
Dördüncü yinelemeden sonra, n’nin değeri 0 olur ve sayı 4’e çıkarılır.
Daha sonra döngünün test ifadesi yanlış olarak değerlendirilir ve döngü sona erer.
Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen sayıyı tersine çevirmeyi öğreneceksiniz.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

Bu program kullanıcıdan bir tamsayı girdisi alır. Daha sonra, n! = 0 (n eşit değil 0) false olana kadar while döngüsü kullanılır.

Döngünün her yinelemesinde, n 10’a bölündüğünde kalan hesaplanır ve n’nin değeri 10 kat azaltılır.

Döngünün içinde, tersine çevrilen sayı şu şekilde hesaplanır:

 

Bu örnekte C Programlama dilinde pow() fonksiyonu kullanmadan üs alma işlemini göreceksiniz.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen sayının bir palindrom sayı olup olmadığını kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

Palindromik sayı, iki taraftan okunduğu zaman okunuş yönüyle aynı olan sayılardır.

Örnek: 1, 4, 8, 99, 101, 363, 4004, 9889, 13531 vb.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen bir tamsayının asal sayı olup olmadığını kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

Bir asal sayı, yalnızca 1’e ve kendisine bölünebilen pozitif bir tam sayıdır. Örneğin: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen iki sayı arasındaki tüm asal sayıları yazdırmayı öğreneceksiniz.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen bir tamsayının Armstrong sayı olup olmadığını kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

İlk örnek 3 basamaklı bir sayının Armstrong sayı olup olmadığını kontrol ederken, ikinci örneğimizde n basamaklı yani kullanıcının girdiği herhangi bir sayıya göre işlem yapmaktadır.

Pozitif bir tamsayı, Armstrong numarası olarak adlandırılır (n sırasına göre)

Armstrong sayısının 3 basamaklı olması durumunda, her basamağın küplerinin toplamı, sayının kendisine eşittir. Örneğin, 153 bir Armstrong numarasıdır çünkü

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

 

Armstrong sayısını kontrol edin (n) basamak.

Ekran Çıktısı:
Bu programda, önce bir tamsayının hane sayısı hesaplanır ve n’de saklanır. Ve pow () işlevi, ikinci for döngüsünün her yinelemesinde tek tek basamakların gücünü hesaplamak için kullanılır.
Bu örnekte kullanıcının seçeceği işlem türüne göre ( + , – , * , / ) ve kullanıcının girdiği sayılara göre aritmetiksel işlemi gerçekleştiren C programını öğreneceksiniz.

Kullanıcı yanlış operatör seçimi yaptığında uyarılacaktır.

Programda switch-case yapısı kullanılmıştır.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

Daha önceki örneklerde kullanıcının girdiği iki sayı arasındaki asal sayıları listeleyen C programını oluşturmuştuk.

Bu örnekte aynı işlemi Fonksiyon kullanarak nasıl yapabileceğini öğreneceksiniz.

C kodları:

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, özyinelemeli(recursive) bir fonksiyon kullanarak doğal sayıların toplamını bulmayı öğreneceksiniz.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

 

Başlangıçta sayiTopla() main () ‘den çağrılır ve 20 argüman olarak iletilir.

20 sayısı sayiTopla(19) sonucuna eklenir.

sayiTopla() ‘den sayiTopla()’ ye bir sonraki fonksiyon çağrısında, sayiTopla(18) sonucuna eklenen 19 geçilir. Bu süreç n, 0’a eşit olana kadar devam eder.

N 0’a eşit olduğunda, özyinelemeli çağrı yoktur. Bu, sonuçta tam sayıların toplamını main () işlevine döndürür.

Bu örnekte, özyineleme kullanarak kullanıcı tarafından girilen negatif olmayan bir tamsayının faktöriyelini bulmayı öğreneceksiniz.

Pozitif bir n sayısının faktöriyeli şu şekilde verilir:

Negatif bir sayının faktöriyeli yoktur. Ve 0’ın faktöriyeli 1’dir.

 

 

Bu örnekte özyinelemeyi kullanarak bir sayının faktöriyelini bulmayı öğreneceksiniz.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, dizileri kullanarak kullanıcı tarafından girilen n sayıda öğenin ortalamasını hesaplamayı öğreneceksiniz.

Örnekte kullanıcıdan kaç elemanlı bir dizi oluşturulacağı bilgisi alınmaktadır.

Bu kısımda 1-100 arası bir değer girilmesi istenerek, daha büyük bir değer girilmesi durumunda değer alma işlemi tekrarlanacaktır.

Daha sonra girilen eleman adeti kadar sayı istenerek dizi ortalaması hesaplanacaktır.

C Kodları:

 

Ekran Çıktısı:

 

Bu C programında Kullanıcının girdiği sayılarla oluşturulan bir dizide en büyük değeri bulmayı öğreneceksiniz.

C Kodları:

 

Ekran Çıktısı:

 

Bu örnekte, iki boyutlu diziler kullanarak C programlamada iki matris eklemeyi öğreneceksiniz.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

 

Yorum yap